Ondernemingsgegevens

Lootvoet Animal Products & Services (Animal Royal)

NV Lootvoet Animal Products & Services | Kruisstraat 4; 8647 Lo | RPR Veurne
BE 0456.639.970
 
E info@animalroyal.com
T +32(0)475.78.30.04
F +32(0)58 28 98 21

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Lootvoet Animal Products & Services, een NV met maatschappelijke zetel te Kruisstraat 4; 8647 Lo, BTW BE 0456.639.970, RPR Veurne, (hierna 'Lootvoet Animal Products & Services'), biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lootvoet Animal Products & Services moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lootvoet Animal Products & Services aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, afhankelijk van uw profiel worden deze inclusief of exclusief btw weergegeven. Indien u niet ingelogd bent, krijgt u de prijzen inclusief btw te zien. De prijzen omvatten ook alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De verzendkosten zijn daarentegen niet inbegrepen in de standaard vertoonde prijs.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld wanneer u producten aan uw winkelwagentje toevoegt.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lootvoet Animal Products & Services niet. Lootvoet Animal Products & Services is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lootvoet Animal Products & Services is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lootvoet Animal Products & Services. Lootvoet Animal Products & Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant koopt producten van Lootvoet Animal Products & Services online aan via www.animalroyal.be. De Klant selecteert de nodige items, aantallen en gewichten en voegt deze toe aan het winkelwagentje. Daar kan de Klant de bestelling nog eens nakijken, een eventuele actiecode inbrengen en de verzendkosten bekijken. Indien tevreden met de bestellingsdetails klikt de Klant op de knop “Verder afrekenen”. Daarna dient de klant het leveringsadres te specifiëren. Vervolgens krijgt de klant nogmaals een overzicht van de bestelling te zien. Om de bestelling af te ronden dient de klant aan te geven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en op de knop “Bestelling afronden” te klikken. Op dat moment is het contract gesloten. Tenslotte wordt de Klant doorverwezen naar een online betalingsmodule. De Klant heeft ook de mogelijkheid om te betalen via overschrijving.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Lootvoet Animal Products & Services is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De levering wordt georganiseerd door Lootvoet Animal Products & Services. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling (inclusief betaling).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lootvoet Animal Products & Services.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Lootvoet Animal Products & Services was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lootvoet Animal Products & Services.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lootvoet Animal Products & Services te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lootvoet Animal Products & Services.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lootvoet Animal Products & Services (Kruisstraat 4; 8647 Lo | infxo@nanimalrovyahlh.com | T +32(0)475.78.30.04 | F +32(0)58 28 98 21) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lootvoet Animal Products & Services heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lootvoet Animal Products & Services (Kruisstraat 4; 8647 Lo). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Deze kan er ook voor kiezen om ze – na afspraak – zelf terug te brengen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lootvoet Animal Products & Services zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lootvoet Animal Products & Services alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lootvoet Animal Products & Services op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lootvoet Animal Products & Services wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Lootvoet Animal Products & Services betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Lootvoet Animal Products & Services klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Lootvoet Animal Products & Services.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lootvoet Animal Products & Services zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Lootvoet Animal Products & Services is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)475.78.30.04, via e-mail op info@animalroyal.com of per post op het volgende adres: Lootvoet Animal Products & Services; Kruisstraat 4; 8647 Lo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lootvoet Animal Products & Services beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 18% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van18% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Indien, na uitdrukkelijk verzoek, geen betaling volgt binnen de 8 dagen, is de schuldenaar gehouden een schadevergoeding te betalen, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 20% van het onbetaalde bedrag met een minimum van  € 40 en een maximum van € 3.720.
Onverminderd het voorgaande behoudt Lootvoet Animal Products & Services zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

Lootvoet Animal Products & Services respecteert een strikt privacybeleid. Gelieve dit door te nemen op www.animalroyal.be/nl/privacybeleid.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Lootvoet Animal Products & Services maakt gebruik van Cookies. Gelieve ons privacybeleid door te nemen op www.animalroyal.be/nl/privacybeleid.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Lootvoet Animal Products & Services om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lootvoet Animal Products & Services. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Alle betwistingen worden beheerst door het Belgisch recht, en in geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van B-8630 Veurne bevoegd.

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over onze policy.Ik snap het